Storage and Handling

SR Group has terminals and storage areas on different locations in Norway. We can offer both short term lease and long term agreements. As a large logistics provider both domestic and global we are also able to integrate freight forwarding to our Warehouse services. Our locations are flexible and adjustable to adapt to your needs. […]

Tilgjengelige lagerarealer som dekker ethvert behov

  SR Group har terminalaktiviteter på flere lokasjoner og vi kan tilby lagring både på kort og lang sikt. Som stor logistikkaktør både nasjonalt og globalt kan vi også håndtere transport både inn til lager og ut til bruker/sluttkunde. Våre terminaler er lokalisert for å bedre vareflyten for våre kunder. Vi tilbyr alle aspekter innen […]

Endringer i innrapportering av innførselsmerverdiavgift fra 1.1.2017

I 2017 erstattes omsetningsoppgaven med mva-meldingen. Samtidig kommer det nye regler for merverdiavgift på import for deg som er merverdiavgiftsregistrert. Mva registrerte bedrifter skal ikke lenger deklarere merverdiavgift ved innførsel. I stedet skal avgiften egen fastsettes på samme måte som innenlands mva. Dagens omsetningsoppgave erstattes av skattemelding for mva. Frister for innlevering og betaling endres […]

Vi gratulerer Cosl Drilling Europe med ”Årets Rigg” Cosl Promoter

Cosl Drilling Europe har fått Statoils pris for årets rigg på norsk sokkel. Det er søsterriggen til Cosl Innovator, Cosl Promoter som har fått denne utmerkelsen. Noen av kriteriene som legges til grunn er fremragende HMS -og operasjonsresultater. Dette inkluderer at riggen ikke skal ha noen alvorlige HMS hendelser, og at resultater på operasjonene skal […]

SR Group AS – Mongstad

Mongstad base er en av de viktigste offshore forsyningsbaser i Norge. En stor andel av det totale godset som forsyner norsk sokkel blir skipet ut fra Mongstad. SR Group har derfor flere daglige leveranser til Mongstad base for å sikre en mest mulig effektiv vareflyt. I tillegg har SR Group egen terminal på Mongstad for […]

SR Group announces partnership with Lubbers Logistics BV

After working together for a number of years, SR Group has entered into a formal partnership agreement with Lubbers to develop quality road transport services in Europe, which will benefit both existing and new customers. SR Group AS and Lubbers Logistics BV are both international logistics companies specialising in the oil and gas industry. By […]

Nye flyfraktruter fra Stavanger til Frankfurt og Doha

Disse tilvekstene vil gi våre kunder tilgang til raske forbindelser til viktige destinasjoner for næringslivet i vår region. Lufthansa sin rute til Houston vil bli betjent med en Boeing 777 fraktemaskin som har god kapasitet. Flighten går direkte fra Houston til Stavanger og herfra videre til Lufthansa sin hovedhub i Frankfurt. I tillegg til direkte […]

Important information about packing goods for air freight

Due to more stringent security procedures and rules for goods shipped as air freight, shipments are unfortunately stopped at security checkpoints more often than before. This may result in extra costs for the consignor due to the additional inspections and resulting delivery delays. Shipments from “Unknown Consignors” are primarily screened using X-ray machines. Certain types […]

New air freight routes from Stavanger to Frankfurt and Doha

These new routes will give our customers access to fast connections to key destinations for business and industry in our region. Lufthansa’s route to Houston will be operated by a Boeing 777 cargo machine, which has excellent cargo capacity. The flight goes directly from Houston to Stavanger and from Stavanger to Lufthansa’s main hub in […]

Viktig informasjon om pakking av gods som bookes med flyfrakt

Grunnet skjerpede sikkerhetsrutiner og regler for gods som sendes som flyfrakt, blir dessverre forsendelser oftere stoppet i sikkerhetskontrollen enn tidligere. Dette kan påføre avsender ekstra kostnader i forbindelse med utvidet kontroll og forsinkelser i fremføring av godset. Forsendelser fra «ikke kjent avsender” vil i første rekke bli screenet med røntgenmaskin. Enkelte typer gods lar seg […]