Corona – driftsinformasjon – oppdatert 31.3.20 – kl 0830

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Situasjonen utvikler seg stadig og det innføres begrensninger i flere og flere land og enkelte land stenger sågar grensene sine. I da har regjeringen meldt at de strenge tiltakene opprettholdes i alle fall til over påske – 13. april 2020. Dette betyr strenge regler for bevegelse, hygieneregler og karanteneregler samt fortsatt stengte skoler, barnehager og universiteter. Tiltakene rammer også oss, men vi søker fortsatt å opprettholde normal drift.

Flygninger, båtruter og togruter innstilles samt at bevegelsene på veg i Europa begrenses. Situasjonen endrer seg fra time til time og tiltakene endres. Bergensbanen er åpen.

Dette gjør at situasjonen for er uoversiktlig og krevende. Vi søker derfor å oppdatere informasjon fremover på våre nettsider.

Corona pandemien preger nå verdensbildet og situasjonen vi befinner oss i rammer enkeltpersoner, offentlige instanser og bedrifter.

Driften i våre selskaper rammes også – men vi kan forsikre deg som kunde om at vi gjør vårt ytterste for å opprettholde drift og for å levere.

Våre transportlinjer

Europa – bil

Når det gjelder våre transportlinjer i Europa så opprettholdes disse i samarbeid med våre leverandører så lenge det er praktisk mulig.

Fjordline har innstilt alle seilinger mellom Bergen/Stavanger/Langesund og Hirtshals. Det er etablert en ekstraordinær daglig rute mellom Kristiansand og Hirtshals i hovedsak beregnet på godstrafikk. Vi benytter nå denne i den grad det er mulig.

Color Line etablerte fra 27/3 også en daglig avgang med Superspeed 1 mellom Kristiansand og Hirtshals øremerket for gods.

Vi gjør oppmerksom på at kostnadene øker på veitransporten i Europa. På grunn av omleggingen av ferjeruter får vi tilkjøringskostnader og prisene på ferjer også økt. Videre er valutakursene på EUR og DKK høye, noe som også medfører økte kostnader. I denne perioden må høyere rater enn normalt påregnes.

SRG har allerede besluttet å bruke løstraller på alle forsendelser inn og ut på Holland, Tyskland Danmark og UK, og vi vil bruke alle tilgjengelige ruter for å kunne levere.

Sea Cargo har så langt ikke meldt noen endringer i sitt ruteoppsett, men det vurderes fra dag til dag. Sea Cargo vurderer sammen med SR Group ekstraordinære avganger fra Holland og Danmark for å sikre tilgjengelighet.

Shortsea selskapene har ikke meldt noen særlige irregulariteter forårsaket av pandemien ennå.

Norske havner ble stengt mandag 16.3 kl 0800 for passasjerer fra utlandet. Godstrafikken går fortsatt som normalt.

Italia stengte alle fabrikker og innførte strengere grensekontroll fra onsdag 25.3. Stort sett all veitrafikk til og fra Italia er stoppet. Noen fabrikker sør i Italia/Sicilia vil fortsette produksjon og levere ut gods ble det meldt 25.3. 

Frankrike og Spania har innført unntakstilstand noe som nok vil forsinke transporter og terminaler, men godstrafikken er sagt skal opprettholdes.

Storbritannia innfører også tiltak, og her kan havner og flyplasser bli stengt. Butikker med ikke livsnødvendige varer er også stengt. Også i Storbritannia er det først og fremst passasjerer og flytrafikken som vil bli redusert. Det stenges nå en del fabrikker i Skottland og i deler av England.

Vi har foreløpig ikke oversikt over hvilke konsekvenser begrensningene i UK vil få på godstrafikken på sjø. Pr nå går trafikken som normalt.

Danmark har stengt sine grenser – tilgangen for personer er sterkt begrenset. Stengningen her rammer foreløpig ikke transportnæringen annet enn ved at grensepassering tar lengre tid. Gods skal kunne fraktes inn og ut av Danmark som normalt. Så i utgangspunktet opprettholdes normal trafikk, men dette kan endre seg.

Kontakt vår bilavdeling for nærmere informasjon ved konkrete behov: road@sr-group.no

Global sjø/tog transport

Oversjøisk er kapasiteten noe redusert som følge av fallende volumer og stengte havner/grenser. Videre er ratene under press og kapasitetsmangel kan medføre høyere rater enn det som har vært den senere tid.

Togtrafikken mellom EURASIA går stort sett som normalt og aktiviteten tar seg nå opp på kinesisk side ettersom virkningene av pandemien er i ferd med å roe seg der.

Shortsea går stort sett som normalt.

Kontakt vår sjø-avdeling for nærmere informasjon i forhold til konkrete behov – ocean@sr-group.no

Flyfrakt

Vi ser at med stadige rute kanselleringer og permitteringer i flyselskapene så vil flyfrakten naturlig nok bli rammet, både nasjonalt og internasjonalt.

65% av frakte kapasiteten oversjøisk er basert på rutegående passasjerfly og når disse innstilles vil kapasiteten være under press. Dette får naturlig den følge at ratene kommer under press. Ratene på det aller meste av flyfrakt er nå på forespørsel og dette gir erfaringsmessig høyere priser. Kapasitetsproblemer kan også medføre forsinket fremføring – det lønner seg derfor å være ute i god tid!

De strenge restriksjonene på reiser inn og ut av Norge gjør at håndtering på flyplasser kan gå noe tregere enn normalt. Innenrikstrafikk flytrafikk går med svært redusert kapasitet, noe som kan forlenge transporttiden og det setter også ratene under press.

Jetpak innfører fra 1.4 en midlertidig tilleggsavgift på grunn av økte kostnader og redusert kapasitet. Tilleggsavgiften gjelder for alle flyprodukter og vil være som følger:

  • NOK 13,5 pr kilo (fraktberegningsvekt)
  • Minimum NOK 155 per AWB (per sending)
  • Maksimum NOK 849 per AWB (per sending

Foreløpig går de internasjonale fraktrutene tilnærmet som normalt. Situasjonen har ført til stort press på charterkapasitet og det er også satt inn økt frakter kapasitet på noen strekninger med særskilt behov.

De stengte grensene til USA reduserer kapasiteten dramatisk på rutefly, og dette skaper en del utfordringer for gods-flyten til og fra USA med fly!

Det kan også komme restriksjoner i enkeltland i forhold til landing, Saudi Arabia har f.eks. stengt for alle internasjonale flyginger i første omgang ut mars.

Kontakt vår flyavdeling for nærmere informasjon i forhold til konkrete behov – oslo@sr-group.no

 Nasjonalt

Det meste av trafikken nasjonalt går som normalt. Vi opplever svingende volumer, men har foreløpig god kapasitet både lokalt og nasjonalt.

De fleste kommunale særregler er nå lettet på, men vi er som transportør fortsatt pålagt å gjennomføre risikovurdering av alle transportoppdrag for å vurdere risikoen for eventuell smittefare og ta tiltak for å redusere eventuell smittefare.

Det er innført enkelte unntaksregler – bl.a.. dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene og unntak fra arbeidstidsbestemmelsene for sjåfører. Unntakene er gitt for det som defineres som transport av artikler relatert til liv og helse. Dette er definert til følgende transportformer:

  • Matvaredistribusjon og beslektede næringer, inkludert drivstoffdistribusjon
  • Råvaretransport
  • Fôr til dyr og transport av levende dyr
  • Transport av medisiner og medisinsk utstyr
  • Distribusjon av utstyr til sykehus og andre offentlige institusjoner

Vi har som tidligere meldt iverksatt inngripende tiltak internt med siktemål å redusere faren for smitte og vi følger selvsagt lojalt opp våre kunders forordninger i forhold til tiltak for å begrense smitte.

Vi er derfor klar til å gjennomføre ditt oppdrag med vår egen kapasitet når det måtte være. Ved tidskritiske forsendelser nasjonalt har vi materiell og personell tilgjengelig for å gjennomføre ekspresstransporter!

For større transporter og prosjekter hvor båt kan være et alternativ så har vårt selskap Gesi Shipping AS muligheten til å bistå – kontakt shipping@gesi.no

Kontakt vår innlandsavdeling nærmere informasjon i forhold til konkrete behov: booking@sr-group.no eller foresporsel@sr-group.no

Tidskritiske forsendelser – spesialløsninger

Dersom man har spesielt tidskritiske forsendelser eller spesielle behov kan vi bistå med ulike charter eller kurer-løsninger både på sjø, fly og bil.

For konkrete forespørsler kontakt toll@sr-group.no

Toll

Tollvesenet melder at alle tollsteder, med unntak av Drammen og Fredrikstad, fortsatt er åpne.

Grensen mot Sverige er også åpen for normal trafikk. Grensen mot Russland er fortsatt åpen på norsk side, men norske borgere får altså ikke reise inn i Russland. Det er på norsk side ikke innført noen særskilte tiltak knyttet til passering over grense. Det er heller ingen begrensninger i forhold til netthandel.

Regjeringen sier også: Vareførselen til Norge er viktig for å kunne sørge for at vi fremdeles har tilstrekkelig forsyning av nødvendige varer, som matvarer, medisiner og andre produkter. All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpne for slik trafikk. Alle tollsteder opprettholder (så langt mulig) sin kapasitet i vareekspedisjonen og mulighet for kontroll av vareflyten.

Merk også at det 19. mars ble vedtatt en midlertidig tollforskrift som gjelder for næringsaktører som benytter seg av direktekjøring. Fristen for å legge frem utfylt deklarasjon utvides fra 10 til 30 dager. Videre kan varemottakere enklere disponere over ufortollede varer når dette er nødvendig for forsyningssikkerheten.

23. mars ble det vedtatt ytterligere en ny midlertidig tollforskrift. Transportører med gyldig transporttillatelse gis mulighet til å passere grensen uten stopp på oppgitte tollsteder innenfor åpningstiden. Formålet med forskriften er å redusere smitterisiko ved de berørte tollstedene.

Det er heller ingen særskilte tiltak som omhandler import av varer fra såkalte risikoland.

Myndighetene innfører økt grensekontroll særlig for å hindre utenlandske borgere innreise.

Tolldirektøren presiserer i dag at godstrafikken går som normalt.

Tollvesenet sin oppdaterte informasjon finner du her

Valutakurser

De siste dagers hendelser har ført til uro i finansmarkedene, noe som har medført sterkt fallende norsk krone. Vi har sett store endringer i vekslingskurser.

Dette betyr at våre kostnader i EUR, USD, SEK og DKK er uforutsigbare. Vi har ikke lengre oversikt på hva tjenestene vi kjøper vil koste.
Vi ser oss derfor nødt til å innføre et valutatillegg på all vår frakt gjeldende alle tilbud som er gitt av oss, som ikke er fakturert. Det betyr i praksis at alle oppdrag underveis, vil få et valutatillegg.

Dette gjelder ikke oppdrag som er mottatt før 1. februar 2020. Dette vil ivareta forsendelser med lang transittid.
Valutatillegget tilkommer selvsagt bare på den del av kostnaden som stammer fra utenlandsk valuta. Tillegget vil kunne variere alt etter valutakurser og hvilken valuta det gjelder.
Alternativt kan vi tilby kunder som kommer med nye oppdrag fakturering i utenlandsk valuta. Vi beklager på det sterkeste de utfordringer dette medfører for dere alle, men kan forsikre at vi vil gjøre vårt ytterste for å få frem varene til beste for våre kunder.

Force Majeure

På tross av foranstående må vi understreke at denne situasjonen kan medføre forsinkelser og/eller innstillinger utover forventet levering både i innland og utland.

Vi befinner oss i en Force Majeure situasjon og dersom forsinkelser o.l. inntreffer vil eventuelle økonomiske krav falle bort.

Vi viser her til meldingen fra NHO Logistikk og Transport;

«Korona-viruset medfører at vi nå er over i en force majeure-situasjon for transport- og logistikkbransjen. At man er i en force majeure-situasjon betyr normalt sett at man er ansvarsfri i forhold til løpende forpliktelser og oppståtte økonomiske tap.»

Les mer om NHO sine råd om Corona-situasjonen for bedrifter

 

Vi kan forsikre at SR Group og våre selskaper har fokus på å komme gjennom denne krisen på en god måte og bidra også til at våre kunder får sine leveringsbehov i størst mulig grad oppfylt.
Vårt dedikerte personale vil jobbe for å finne gode løsninger såfremt dette er mulig og vi vil fortsette å levere i tråd med vår visjon: «Best på kvalitet og service» også gjennom denne krisen!

 

Flere saker

Kjøreopplegg påsken 2020

Årets påskeplan er lagt opp forutsatt normal drift. På grunn av den pågående korona situasjonen kan det oppstå situasjoner som gjør at

Corona virus

SR Group følger selvsagt opp alle norske myndigheters anbefalinger når det gjelder Korona viruset (Covid-19). Vi har iverksatt en rekke tiltak for